Privacy statement

Jut&Jul Casting gevestigd aan de Roelantstraat 3A 1056 ES Amsterdam, met  KvK 58684778 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens  zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

www.jutenjulcasting.nl Roelantstraat 3A 1056 ES Amsterdam, 06-42254469 Madelief Blanken is de Functionaris Gegevensbescherming van Jut&Jul Casting.  Zij is te bereiken via info@jutenjulcasting.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Jut&Jul Casting verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf  vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de  persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 
  • Geslacht 
  • Geboortedatum 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • Foto’s  
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een je in te  schrijven via onze website, in correspondentie op een casting  en telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Jut&Jul Casting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige  persoonsgegevens van jou: 

Omdat de meeste kinderen onder de 16 jaar zijn in ons bestand moet een ouder  toestemming geven en op de hoogte zijn van inschrijving. Mocht dit niet zo zijn,  neem dan contact op met info@jutenjulcasting.nl 

Jut&Jul Casting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende  doelen: 

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening  uit te kunnen voeren. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om  je uit te nodigen voor castings of om je voor te stellen aan een van onze  klanten  
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Jut&Jul Casting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s  of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 

Jut&Jul Casting) tussen zit. De gegevens zijn alleen door de medewerkers van  Jut&Jul Casting zichtbaar en hebben wij nodig om je op de juiste wijze te  presenteren aan onze klant en voor de administratieve afhandeling van een  opdracht. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Jut&Jul Casting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om  de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren  een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor onze administratie en het actief  aanwezig zijn in ons bestand. Wil je niet meer actief in ons bestand staan, ben  je zelf ter allertijden gerechtigd om dit te stoppen en wij zullen je gegevens dan  verwijderen uit ons zoeksysteem. Dit doe je door een mail te sturen  naar info@jutenjulcasting.nl onder vermelding uitschrijven. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Jut&Jul Casting zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de  uitvoering van een opdracht in overleg met de ouders van de inschrijver. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Jut&Jul Casting gebruikt geen cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te  verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van  jouw persoonsgegevens door Jut&Jul Casting en heb je recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan  indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een  computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te  sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je  toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen  naar info@jutenjulcasting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage  door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het  verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable  zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We  reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Jut&Jul Casting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt  dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, neem dan contact op met ons via info@jutenjulcasting.nl.